Elizabeth Yuan-Jen Wong, Taiwan, Piano

Young Musicians Category, 9 – 10 years old

Elizabeth Yuan-Jen Wong, Taiwan, Piano