Hannah Yap Qian Yi Yap, Malaysia, Violin

Young Musicians Category, 9 – 10 years old

Hannah Yap Qian Yi Yap, Malaysia, Violin