Ho Sum Yin, Hong Kong, Piano

Young Musicians Category, 7 – 8 years old

Ho Sum Yin, Hong Kong, Piano