Hu Nan, China, Jazz Guitar

Junior Category, 13 – 14 years old

Hu Nan, China, Jazz Guitar