Jia Cheng Felix Zong, Hong Kong, Piano

Young Musicians Category, 9 – 10 years old

Jia Cheng Felix Zong, Hong Kong, Piano