Jin Zihan, China, Piano

Junior Category, 11 – 12 years old

Jin Zihan, China, Piano