Ka Yik Charis Zong, Hong Kong, Piano

Young Musicians Category, 9 – 10 years old

Ka Yik Charis Zong, Hong Kong, Piano