Kaitlyn Kei Yin Chan, Hong Kong, Harp

Young Musicians Category, 5 – 6 years old

Kaitlyn Kei Yin Chan, Hong Kong, Harp