Lucas Chong, Australia, Piano

Young Musicians Category, 9 – 10 years old

Lucas Chong, Australia, Piano