Rongrui Huang, China, Piano

Young Musicians Category, 9 – 10 years old

Rongrui Huang, China, Piano