Zhou Yifan, China, Jazz Drum kit

Young Musicians Category, 9 – 10 years old

Zhou Yifan, China, Jazz Drum kit